CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội


Hướng dẫn cấu hình GLBP

Danh sách nội dung [Ẩn]

Hướng dẫn cấu hình GLBP

Yêu cầu

Cấu hình cơ bản trên các thiết bị.

PAT: Cấu hình PAT trên R1 và R2 đảm bảo các thiết bị nội bộ truy cập được Internet.

GLBP:

+ Cấu hình GLBP trên cổng e0/0 trên R1 và R2.

+ Hiệu chỉnh GLBP sao cho R1 làm Active AVG, R2 làm Standby AVG, R1 & R2 đóng vai trò AVF.

Thực hiện

Yêu cầu 1:

Cấu hình cơ bản trên các thiết bị.

Cấu hình cơ bản trên R1.

hostname R1

interface e0/0  

ip address 10.0.1.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface e0/1  

ip address dhcp  

no shutdown  

exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 dhcp

line vty 0 4  

privilege level 15  

no login  

exit

line console 0  

logging synchronous  

exec-timeout 0 0  

exit

no ip domain-lookup

no cdp run  

 

Cấu hình cơ bản trên R2.

hostname R2

interface e0/0  

ip address 10.0.1.2 255.255.255.0  

no shutdown  

exit

interface e0/1  

ip address dhcp  

no shutdown  

exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 dhcp

line vty 0 4  

privilege level 15  

no login  

exit

line console 0  

logging synchronous  

exec-timeout 0 0  

exit

no ip domain-lookup

no cdp run  

 

Gán IP trên PC1 nếu sử dụng VPCS để giả lập PC trên Unetlab.

VPCS> ip 10.0.1.3/24 10.0.1.254

 

Gán IP trên PC2 nếu sử dụng VPCS để giả lập PC trên Unetlab.

VPCS> ip 10.0.1.4/24 10.0.1.254

 

Gán IP trên PC3 nếu sử dụng VPCS để giả lập PC trên Unetlab.

VPCS> ip 10.0.1.5/24 10.0.1.254

 

Gán IP trên PC4 nếu sử dụng VPCS để giả lập PC trên Unetlab.

VPCS> ip 10.0.1.6/24 10.0.1.254  

 

Yêu cầu 2: Cấu hình PAT trên R1 và R2 đảm bảo các thiết bị nội bộ truy cập được Internet.

ip nat inside source list 1 interface e0/1 overload

interface e0/1  

ip nat outside  

exit

interface e0/0  

ip nat inside  

exit

access-list 1 permit 10.0.1.0 0.0.0.255  

 

Yêu cầu 3.a: Cấu hình GLBP trên cổng e0/0 trên R1 và R2.

Cấu hình GLBP trên cổng e0/0 trên R1.

interface e0/0  

glbp 1 ip 10.0.1.254  

exit

 

Cấu hình GLBP trên cổng e0/0 trên R2.

interface e0/0  

glbp 1 ip 10.0.1.254  

exit

 

Lúc này, các PC có thể ping tới địa chỉ VIP (Virtual IP) 10.0.1.254 và ping đi được Internet.

VPCS> ping 10.0.1.254

VPCS> ping 8.8.8.8

VPC1 đã có thể ping được địa chỉ IP ở ngoài Internet là 8.8.8.8 nhưng vấn đề là gói tin sẽ đi qua hướng R1 hay R2. Thông thường mọi gói tin gửi đi Internet sẽ có thông tin địa chỉ Destination MAC là địa chỉ MAC của default gateway 10.0.1.254 trong tình huống này. Vậy địa chỉ MAC của defautl gateway 10.0.1.254 sẽ là địa chỉ nào? Theo cơ chế hoạt động của GLBP, trong số các Router bật GLBP sẽ có một Router đóng vai trò AVG (Active Virtual Gateway), AVG sẽ chịu trách nhiệm phát sinh các địa chỉ Virtual MAC rồi phân phối lại cho từng GLBP Router thành viên. Để kiểm tra xem địa chỉ Virtual MAC mà GLBP Router đang sở hữu là gì, ta có thể thực hiện câu lệnh sau. Kiểm tra thông tin địa chỉ Virtual MAC của R1.

  • MAC 0007.b400.0101 là địa chỉ Virtual MAC của R1.
  • MAC aabb.cc00.0100 là địa chỉ MAC cổng e0/0 của R1.

R1# show glbp

Ethernet0/0 - Group 1  

State is Active    

1 state change, last state change 00:12:22  

Virtual IP address is 10.0.1.254  

Hello time 3 sec, hold time 10 sec    

Next hello sent in 0.448 secs  

Redirect time 600 sec, forwarder timeout 14400 sec  

Preemption disabled  

Active is local  

Standby is 10.0.1.2, priority 100 (expires in 8.256 sec)  

Priority 100 (default)  

Weighting 100 (default 100), thresholds: lower 1, upper 100  

Load balancing: round-robin  

Group members:    

aabb.cc00.0100 (10.0.1.1) local    

aabb.cc00.0200 (10.0.1.2)  

There are 2 forwarders (1 active)  

Forwarder 1    

State is Active      

1 state change, last state change 00:11:40    

MAC address is 0007.b400.0101 (default)    

Owner ID is aabb.cc00.0100    

Redirection enabled    

Preemption enabled, min delay 30 sec    

Active is local, weighting 100    

Client selection count: 1

Forwarder 2    

State is Listen    

MAC address is 0007.b400.0102 (learnt)    

Owner ID is aabb.cc00.0200    

Redirection enabled, 598.272 sec remaining (maximum 600 sec)    

Time to live: 14398.272 sec (maximum 14400 sec)    

Preemption enabled, min delay 30 sec    

Active is 10.0.1.2 (primary), weighting 100 (expires in 8.704 sec)    

Client selection count: 1

R1#

 

Kiểm tra thông tin địa chỉ Virtual MAC của R2.

  • MAC 0007.b400.0102 là địa chỉ Virtual MAC của R2.
  • MAC aabb.cc00.0200 là địa chỉ MAC cổng e0/0 của R2.

R2# show glbp

Ethernet0/0 - Group 1  

State is Standby    

1 state change, last state change 00:14:38  

Virtual IP address is 10.0.1.254  

Hello time 3 sec, hold time 10 sec    

Next hello sent in 0.608 secs  

Redirect time 600 sec, forwarder timeout 14400 sec  

Preemption disabled  

Active is 10.0.1.1, priority 100 (expires in 9.536 sec)  

Standby is local  

Priority 100 (default)  

Weighting 100 (default 100), thresholds: lower 1, upper 100  

Load balancing: round-robin  

Group members:    

aabb.cc00.0100 (10.0.1.1)    

aabb.cc00.0200 (10.0.1.2) local  

There are 2 forwarders (1 active)  

Forwarder 1    

State is Listen      

2 state changes, last state change 00:14:16    

MAC address is 0007.b400.0101 (learnt)    

Owner ID is aabb.cc00.0100    

Time to live: 14399.328 sec (maximum 14400 sec)    

Preemption enabled, min delay 30 sec    

Active is 10.0.1.1 (primary), weighting 100 (expires in 10.112 sec)  

Forwarder 2    

State is Active      

1 state change, last state change 00:14:41    

MAC address is 0007.b400.0102 (default)    

Owner ID is aabb.cc00.0200    

Preemption enabled, min delay 30 sec    

Active is local, weighting 100

R2#

 

Tại VPC1 ta kiểm tra bảng cache arp thì sẽ biết được lưu lượng từ VPC1 gửi đi Internet sẽ đi theo hướng nào.

VPCS> show arp

00:07:b4:00:01:01  10.0.1.254 expires in 113 seconds

VPCS>

Ta có thể thấy, địa chỉ MAC tương ứng với VIP 10.0.1.254 trong tình huống này là 00:07:b4:00:01:01 và đây chính là địa chỉ Virtual MAC của R1. Vậy ta có thể khẳng định là lưu lượng của VPC1 gửi đi Internet sẽ di chuyển theo hướng R1. Để khảo sát cơ chế cân bằng tải của GLBP, tại VPC2, ta tiếp tục ping tới 8.8.8.8 rồi kiểm tra bảng cache arp.

VPCS> ping 8.8.8.8

VPCS> show arp

00:07:b4:00:01:02  10.0.1.254 expires in 95 seconds

aa:bb:cc:00:02:00  10.0.1.2 expires in 95 seconds

VPCS>

Lúc này, địa chỉ MAC tương ứng với Virtual IP 10.0.1.254 là 00:07:b4:00:01:02 tương ứng với Virtual MAC của R2. Vậy lưu lượng của VPC2 gửi đi Internet sẽ di chuyển qua hướng R2.

Yêu cầu 3.b: Hiệu chỉnh GLBP sao cho R1 làm Active AVG, R2 làm Standby AVG, R1 & R2 đóng vai trò AVF.

AVG giữ vai trò quan trọng trong giao thức GLBP, nó phát sinh các địa chỉ Virtual MAC rồi phân phối cho các Router thành viên AVF (Active Virtual Forwarder). AVG cũng đứng ra để hồi đáp các bản tin ARP Request do các PC gửi đến hỏi thăm về địa chỉ Virtual MAC tương ứng với Virtual IP là gì. Cơ chế bầu chọn Active AVG trong GLBP tương tự như HSRP, Router nào có Priority càng lớn, Router đó làm Active AVG, còn lại làm Standby AVG. Nếu giá trị Priority bằng nhau thì các Router dựa vào địa chỉ IP để bầu chọn Active AVG, IP của Router nào lớn nhất thì Router đó sẽ đóng vai trò là Active AVG. Kiểm tra giá trị Priority mặc định trên các Router.

R1# show glbp

Ethernet0/0 - Group 1  

State is Active    

1 state change, last state change 00:12:22  

Virtual IP address is 10.0.1.254  

Hello time 3 sec, hold time 10 sec    

Next hello sent in 0.448 secs  

Redirect time 600 sec, forwarder timeout 14400 sec  

Preemption disabled  

Active is local  

Standby is 10.0.1.2, priority 100 (expires in 8.256 sec)  

Priority 100 (default)  

Weighting 100 (default 100), thresholds: lower 1, upper 100  

Load balancing: round-robin  

Group members:    

aabb.cc00.0100 (10.0.1.1) local    

aabb.cc00.0200 (10.0.1.2)  

There are 2 forwarders (1 active)  

Forwarder 1    

State is Active      

1 state change, last state change 00:11:40    

MAC address is 0007.b400.0101 (default)    

Owner ID is aabb.cc00.0100    

Redirection enabled    

Preemption enabled, min delay 30 sec    

Active is local, weighting 100    

Client selection count: 1  

Forwarder 2    

State is Listen    

MAC address is 0007.b400.0102 (learnt)    

Owner ID is aabb.cc00.0200    

Redirection enabled, 598.272 sec remaining (maximum 600 sec)    

Time to live: 14398.272 sec (maximum 14400 sec)    

Preemption enabled, min delay 30 sec    

Active is 10.0.1.2 (primary), weighting 100 (expires in 8.704 sec)    

Client selection count: 1

R1#

 

R2# show glbp 

Ethernet0/0 - Group 1  

State is Standby    

1 state change, last state change 00:29:08  

Virtual IP address is 10.0.1.254  

Hello time 3 sec, hold time 10 sec    

Next hello sent in 0.064 secs  

Redirect time 600 sec, forwarder timeout 14400 sec  

Preemption disabled  

Active is 10.0.1.1, priority 100 (expires in 11.296 sec)  

Standby is local  

Priority 100 (default)  

Weighting 100 (default 100), thresholds: lower 1, upper 100  

Load balancing: round-robin  

Group members:    

aabb.cc00.0100 (10.0.1.1)    

aabb.cc00.0200 (10.0.1.2) local  

There are 2 forwarders (1 active)  

Forwarder 1    

State is Listen      

2 state changes, last state change 00:28:45    

MAC address is 0007.b400.0101 (learnt)    

Owner ID is aabb.cc00.0100    

Time to live: 14399.424 sec (maximum 14400 sec)    

Preemption enabled, min delay 30 sec    

Active is 10.0.1.1 (primary), weighting 100 (expires in 9.952 sec)  

Forwarder 2    

State is Active      

1 state change, last state change 00:29:11    

MAC address is 0007.b400.0102 (default)    

Owner ID is aabb.cc00.0200    

Preemption enabled, min delay 30 sec    

Active is local, weighting 100

R2#

 

Ta thấy giá trị Priority mặc định trên các Router đều bằng 100. Nếu giá trị Priority bằng nhau thì các Router sẽ dựa vào địa chỉ IP trên cổng vật lý để xét vai trò Active AVG với nguyên tắc IP càng lớn thì sẽ trở thành Active AVG. Thực hiện các câu lệnh sau để kiểm tra địa chỉ IP cổng e0/0 các Router.

R1# show ip interface brief

Interface                      IP-Address        OK?   Method    Status                              Protocol

Ethernet0/0                10.0.1.1                YES   TFTP           up                                   up     

Ethernet0/1                10.215.26.235      YES   DHCP          up                                   up     

Ethernet0/2                unassigned         YES   TFTP     administratively down        down   

Ethernet0/3                unassigned         YES   TFTP     administratively down        down   

NVI0                            10.0.1.1                YES   unset           up                                   up     

R1#

 

R2# show ip interface brief

Interface                    IP-Address         OK?   Method         Status                        Protocol

Ethernet0/0                10.0.1.2              YES   TFTP              up                                  up     

Ethernet0/1                10.215.26.234    YES   DHCP             up                                  up     

Ethernet0/2                unassigned       YES   TFTP       administratively down       down   

Ethernet0/3                unassigned       YES   TFTP       administratively down       down   

NVI0                            10.0.1.2              YES   unset             up                                   up     

R2#

 

Mặc dù IP của R1 nhỏ hơn IP của R2 nhưng R1 vẫn đóng vai trò là Active AVG vì GLBP sử dụng cơ chế không chiếm quyền Non Pre-empt, tức là R1 cấu hình GLBP trên cổng e0/0 trước nên nó sẽ tuyên bố nó là Active AVG, R2 cấu hình GLBP trên cổng e0/0 sau nên sẽ trở thành Standby GLBP.

R1# show glbp brief

Interface   Grp  Fwd Pri State      Address             Active router   Standby router

Et0/0         1       -   100 Active       10.0.1.254            local                 10.0.1.2

Et0/0         1       1   -   Active         0007.b400.0101   local                   -

Et0/0         1       2   -   Listen         0007.b400.0102   10.0.1.2               -

R1#  

 

R2# show glbp brief

Interface   Grp  Fwd Pri State         Address               Active router   Standby router

Et0/0          1       -   100 Standby     10.0.1.254                  10.0.1.1        local

Et0/0         1       1   -   Listen            0007.b400.0101         10.0.1.1        -

Et0/0         1       2   -   Active            0007.b400.0102          local            -

R2#

 

Để hiệu chỉnh R1 làm Active AVG, R2 làm Standby AVG, ta sẽ tiến hành hiệu chỉnh Priority của R1 là 120 còn R2 để mặc định là 100.

R1(config)# interface e0/0

R1(config-if)# glbp 1 priority 120

R1(config-if)# glbp 1 preempt  

R2(config)# interface e0/0

R2(config-if)# glbp 1 priority 100

R2(config-if)# glbp 1 preempt

 

Để xác nhận R1 đã trở thành Active AVG, R2 làm Standby AVG ta thực hiện câu lệnh sau.

R1# show glbp brief

Interface   Grp  Fwd Pri State      Address              Active router   Standby router

Et0/0          1       -   120 Active      10.0.1.254                local              10.0.1.2

Et0/0          1       1   -   Active         0007.b400.0101      local               -

Et0/0          1       2   -   Listen         0007.b400.0102      10.0.1.2          -

R1#

 

R2# show glbp brief

Interface   Grp  Fwd Pri State           Address            Active router   Standby router

Et0/0           1     -   100 Standby        10.0.1.254                10.0.1.1        local

Et0/0           1     1   -   Listen              0007.b400.0101       10.0.1.1        -

Et0/0           1     2   -   Active              0007.b400.0102         local           -

R2#

 

Để kiểm tra chức năng AVF trên các Router, ta thực hiện câu lệnh sau.

R1# show glbp brief

Interface   Grp  Fwd Pri State        Address                Active router   Standby router

Et0/0          1       -   120 Active        10.0.1.254                     local           10.0.1.2

Et0/0          1       1   -   Active          0007.b400.0101            local           -

Et0/0          1       2   -   Listen          0007.b400.0102            10.0.1.2        -

R1#

 

R2# show glbp brief

Interface   Grp  Fwd Pri State            Address                    Active router   Standby router

Et0/0          1       -   100 Standby          10.0.1.254                      10.0.1.1        local

Et0/0          1       1   -   Listen                0007.b400.0101             10.0.1.1        -

Et0/0          1       2   -   Active                0007.b400.0102               local           -

Với thông tin hiển thị như trên, ta thấy hiện nay R1 đang làm AVF cho Virtual MAC 0007.b400.0101 còn R2 làm AVF cho Virtual MAC 0007.b400.0102.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc gặp khó khăn, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây để được hỗ trợ thêm.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ DATECH

• Địa chỉ: Số 23E4 KĐT Cầu Diễn, Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

• Điện thoại: 02432012368

• Hotline: 098 115 6699

 Email: info@datech.vn

• Website: https://datech.vn